Ce este certificatul de urbanism? Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile: fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data...

14.02.2021

Ce este certificatul de urbanism?

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile:

o      fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii;

o      stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului;

o      stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;

o      încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării.

Menționăm faptul că, certificatul de urbanism nu vă conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii (nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare).

De unde poți ridica certificatului de urbanism?

Care sunt autorităţile competente în eliberarea certificatului de urbanism şi cum procedează persoana care doreşte obţinerea unui astfel de document?

Certificatul de urbanism este eliberat de către Primăria din raza căruia se află imobilul. Biroul de Consultanță Rot din Simeria Piata Unirii bloc 6, vă ajută în vedere eliberării certificatului de urbanism.

Solicitantul va depune pentru emiterea certificatului de urbanism următoarele documente:

o      cererea-tip;

o      planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:

1. pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat la cerere de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;

2. pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate la cerere de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară;

o     documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.